AÖF Adalet Türk Anayasa Hukuku - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın
siyasal sistemdeki tıkanıklıkları giderici
düzenlemelerinden biri değildir?


A)Siyasi partilerin Mecliste grup kurmalarını
yasaklamıştır.
B)Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme
yetkisini kullanılabilir hale getirmiştir.
C)Meclis Başkanının seçimini kolaylaştırmıştır.
D)Meclisin toplanması için gerekli olan,
toplantı yeter sayısını düşürmüştür.
E)Cumhuriyet Senatosunu kaldırarak, Meclis
çalışmalarını hızlandırmıştır.

2. 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


A)Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.
B)Temel hak ve hürriyetler düzenlenmiştir.
C)Parlementer sistem benimsenmiştir.
D)Yargı yetkisini bağımsız mahkemelere
vermiştir.
E)Meclis seçimlerinin dört yılda bir yapılması
öngörülmüştür.


3. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


A)Hükümetin, Meclis karşısında sorumluluğu
esasını benimsemiştir.
B)Anayasanın üstünlüğü ilkesine yer vermiştir.
C)Başbakanın, Meclis üyeleri arasından
seçilmesini öngörmüştür.
D)Temel hak ve hürriyetleri düzenlemiştir.
E)Hükümete, Meclisi feshetme yetkisi
tanımıştır.


4. 1876 Kanun-i Esasî'nin ilk hali ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Bakanlar Kurulunun başkanı sadrazamdır.
B)Çift meclisli bir parlamento oluşturmuştur.
C)Devletin dini, İslam dinidir.
D)Padişahin parlamentoyu feshetme yetkisi
yoktur.
E)Bakanlar Kurulu parlamentoya karşı sorumlu
değildir.


5. Sosyal devlet ilkesi ve sosyal haklar ilk defa
aşağıdaki "anayasaların hangisi ile kabul
edilmiştir?


A) 1876 Kanun-i Esasî
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası


D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası


6.


I. Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler


II. Yüksek Askeri Şüranın ilişik kesme kararları


III. HSK'nin meslekten çıkarma cezası dışındaki
kararları


IV. Memurlar hakkında verilen uyarma şeklindeki
disiplin cezaları


Yukarıdakilerden hangileri Anayasa ile yargı
denetimi dışında bırakılmıştır?


A) |vell
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet
ilkesinin gereği olan temel sosyal haklardan
biridir?


A) Dilekçe hakkı
B) Konut dokunulmazlığı
C) Kamu denetçisine başvurma hakkı
D) Bilgi edinme hakkı
E) Eğitim hakkı


8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın 67.
maddesinde yer alan demokratik seçim
ilkelerinden biri değildir?


A)İki turlu seçim ilkesi
B)Tek dereceli seçim ilkesi
C)Eşit oy ilkesi
D)Seçimlerin serbestliği ilkesi
E)Genel oy ilkesi


9.Anayasa Mahkemesinin, bir siyasi partinin
devlet yardımından yoksun bırakılmasına
karar verebilmesi için aranan çoğunluk,
aşağıdakilerden hangisidir?


A)Üye tamsayısının salt çoğunluğu
B)Üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
C)Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
D)Toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğu
E)Toplantıya katılan üyelerin beşte üç
çoğunluğu


10. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın eşitlik
ilkesini düzenleyen 10. maddesinde, lehine


pozitif ayrımcılık yapılabilecek kişiler
arasında yer almaz?


A) Gaziler
B) Yaşlılar
C) Özürlüler
D) Çocuklar
E) Öğrenciler


11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile
siyasi haklar ve ödevler başlığı altında
düzenlenmiştir?


A) Gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
B) Dernek kurma hürriyeti
C) Dilekçe hakkı
D) Hak arama hürriyeti
E) Sendika kurma hakkı


12. Devlete olumlu bir davranışta bulunma ve
hizmet etme, katkı sağlama ve yardımda
bulunma yükümlülüğü ve sosyal alanda belli
ödevler ve fonksiyonlar yükleyen haklar
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Negatif statü hakları
B) Pozitif statü hakları
C) Katılma hakları
D) Aktif statü hakları
E) Dayanışma hakları


13. Jellinek tarafından yapılan tasnife göre
aşağıdakilerden hangisi negatif statü
haklarından biridir?


A) Sağlık
B) Yaşama
C) Konut
D) Dilekçe
E) Sosyal güvenlik


14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden


hangisi yanlıştır?


A)İhlal tarihinden itibaren bir yıl içinde
başvurulmalıdır.
B)Devletlerin başvuru yapması mümkündür.
C)Kişiler ve kişi toplulukları başvuruda
bulunabilir.
D)Bireysel başvuru için, iç hukuktaki başvuru
yollarının tüketilmiş olması gerekir.
E)Başvurular dostane çözüm yöntemi ile de
sonuçlandırılabilir.


15. Ölçülülük ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


A)1982 Anayasası'nın ilk halinde yer almıştır.
B)Olağanüstü hallerde dahi uygulanır.
C)Sınırlama - aracının, - amaca - ulaşmada
elverişli olmasını gerektirir.
D)Aynı derece etkili birden fazla tedbir varsa,
en yümuşak olan seçilmelidir.
E)Sınırlama aracı ile sınırlama amacı arasında
makul bir oran olmalıdır.


16. I. Kanun
II. Kanun hükmünde karamame
III. Yönetmelik
IV. TBMM İçtüzüğü


Yukarıdakilerden hangileri Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılmaz?


A) |vell
B) I ve III
C) |velV
D) Il ve III
E) İl ve IV


17. Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini
yenileme kararı alabilmesi için,
aşağıdakilerden hangisine danışması
gerekir?


A)Milli Güvenlik Kuruluna
B)Bakanlar Kuruluna
C)Anayasa Mahkemesi Başkanına
D)Yüksek Seçim Kuruluna
E)TBMM Başkanına


18. Parlamenter sistem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Devlet başkanı yasama organına karşı
siyaseten sorumludur.
B)Başbakan ve kabine kolektif bir yürütme
organıdır.
C)Başbakanın yasama organı üyesi olması
zorunlu değildir.
D)Yürütme organı, süresi dolmadan görevden
alınamaz.


Yasama organının görev süresi sabittir;
erken seçim yapılamaz.


19.
I. Başkan yasama organını feshedebilir.
II. Yürütme organı tek-başlıdır.
III. Başkan yasama organı üyeleri arasından
seçilir.
IV. Sert kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır.


Başkanlık sistemi ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


20. TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin
ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu
sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal
karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde
Türk - Silahlı Kuvvetlerinin . kullanılmasına
karar - verme - yetkisi, - aşağıdakilerden
hangisine aittir?


A) Başbakana
B) TBMM Başkanına
C) Cumhurbaşkanına
D) Genelkurmay Başkanına
E) Milli Savunma Bakanına


CEVAP ANAHTARI
1)A
2)A
3)E
4)D
5)D
6)B
7)E
8)A
9)D
10)E
11)C
12)B
13)B
14)A
15)A
16)C
17)E
18)B
19)D
20)C
 
Üst