AÖF Aşçılık Turistik Alanlarda Mekan Tasarımı - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1 Şiir dinletisi
organizasyonunun N. festivaller
gerçekleştiği mekânlar.


2. Atletizm yarışmalarının P. turnuvalar


yapıldığı mekânlar


3. Tarım firmalarının
organizasyonlarını R. ticaret
gerçekleştirdiği mekânlar
Yukarıdaki organizasyon mekânları ve bu
mekânlarda yapılan etkinlikler aşağıdakilerin
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


A) 1-N, 2-P, 3-R
B) 1-P, 22N, 3-R
C) 1-R, 2-P, 3-N
D) 1-P, 2-R, 3-N
E) 1-N, 2-R, 3-P


2. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
bozulmaya uğramamış destinasyonda, belli
bir zamanda konaklayabilecek en fazla
ziyaretçi sayısı ile bir turizm çekiciliğinin
faaliyette olduğu dönem süresinin çarpılması
ile hesaplanır?
A) Sürdürülebilir fiziksel kapasite
B) Yıllık fiziksel kapasite
C) Taşıma kapasitesi
D) Biyolojik taşıma kapasitesi
E) Sosyal taşıma kapasitesi


3. Aşağıdakilerden hangisi bir alanın taşıma
kapasitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?


A) Ekonomik faktörler
B) Ekolojik faktörler
C) Gelişimsel faktörler
D) Politik faktörler
E) Fiziksel faktörler


4. Aşağıdakilerden hangisi destinasyonun
temel bileşenlerinden biri değildir?


A) Gereklilikler
B) Çekicilikler
C) Ulaşabilirlik
D) Uygun paketler
E) Olanaklar


5.


I. Turistik ürün olarak doğal çevre
II. Turizm işletmelerinin çevresel etkilerini
azaltacak şekilde yönetilmesi
III.Turizmin, çevrenin korunmasına maddi
katkıları
IV.Turistlerin çevreye karşı tutumları
V.Turistik hizmet sağlayıcıların çevre konusunda katkısı


Yukarıdakilerden hangileri turizm ve çevre
arasındaki temel ilişkilerdendir?


A) 1, II ve III
B) 1, III ve V
C) II, III ve IV
D) II, III, IV ve V
E) 1, II, III, IV ve V


6. Aşağıdakilerden hangisi turizmin mekânlar
üzerindeki etkilerini azaltmada dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?


A)urizm yatırımlarında küresel sermayenin
teşvik edilmesi
B)Tasıma kapasitesinin aşıldığı yerlerden uzak
bölgelerde yer çekicilikleri kazandırılması
C)Yerel halka istihdam açısından öncelik
verilmesi
D)El sanatlarının otantikliğinin korunması
E)Şehirden uzak bölgelerde erişimin
kolaylaştırılması


7. Aşağıdaki bölgelerden hangisi şekilsel veya
tekdüze bölge olarak da adlanrılır?


A) Doğal
B) İnorganik
C) Plan
D) Homojen
E) Polarize (kutuplaşmış)


8. Kovada Milli Park'ında yer alan Eğirdir Gölü'nde
yüzmeye uygun plajlar ve su sporları
yapılmaktadır. Balık türleri azalmış olsa da doğal
yaşam ve biyolojik çeşitlilik açısından doğa
turizmi ve yaban hayatına ilgi duyan turistler için
harika bir çekiciliktir. Balık lokantalarında gölden
avlanan balıklar yenilebilmektedir. Ayrıca kuş
gözlemciliği turizmi ve mağara turizminin yanı
sıra yamaç paraşütü gibi macera sporları da
yapılmaktadır.


Yukarıdaki bilgiye göre, Kovada Milli
Parkı'nın örnek oluşturduğu mekân türü
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kültürel mekân
B) Geliştirilen doğal mekân
C) Doğal mekân
D) Sulak ekosistem mekânı
E) Beşeri mekân


9. Bir balıkçı kasabasının turistler tarafından
kullanılması ile kasaba sakinlerinin ekonomik
refahları artar. Çünkü evlerini pansiyon olarak
işletmekte ve tarımsal ürünler ile yiyecek içecek
taleplerini _ değerlendirmektedirler. Çok uluslu
şirketlerin pazarlama faaliyetleri ile turist talebi
hızla artar. Ancak balıkçı kasabası eski kasaba
değildir. Birçok "özelliği ile diğer deniz turizmi
yerleşmelere benzemiştir. Bu haliyle
diğerlerinden çok farklı değildir. Yerel yönetimler
duruma el konulmasının gerekliliğini fark etmiş ve
turizm planlaması çalışmalarına başlamışlardır.


Yukarıdaki örnek aşağıdakilerden hangisi
içinde yer alır?


A) Turizmin bölgesel kalkınmaya katkısı
B) Coğrafi görünümün değişimi
C) Destinasyon geliştirme modeli
D) Turizm alanları yaşam döngüsü
E) Turizm planlamasının önemi


10. Eşitsiz iktisadi sistemin sonucunda çevre
ülkelerden merkez ülkelere doğru akan


zorunlu göç kuramı aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Modernleşme
B) Bağımlılık
C) Dünya sistemleri
D) Şehre göç
E) Metropolleşme


11.


I. Alkol, kumar vb gibi kötü alışkanlıkların
edinilmesi


II. "Zanaat ve sanatkarların sayılarının azalması


III. Yaşam tarzında değişiklikler yaşanması


IV. Yerel halkla ziyaretçiler arasındaki kültürel
farklılıkların çatışmayı tetiklemesi


V. Yerli mallarının kullanımının azalması


Yukarıdakilerden hangileri turizmin sosyal
çevre ve kültür üzerindeki etkileri arasında
yer alır?


A) 1, II ve II!
B) 1, III ve V
C) II, III ve IV
D) I1, III, IV ve V
E) 1, II, III, IV ve V


12. Toplumsal değişme süreci içinde bireylerin
konumlarını, coğrafi, mesleki ve mensup
oldukları toplumsal sınıflarını mal, gelir ve
sosyo-ekonomik statü bağlamında
değiştirmesine ne ad verilir?


A) Dönüşüm
B) Deneyim
C) Hareketlilik
D) Değişim
E) İlerleme


13. Ülke vatandaşlarının yurt içinde ve dışında
yaptıkları seyahatlere ne ad verilir?


A) Misyon turizm
B) Uluslararası turizm
C) İç turizm
D) Ulusal turizm
E) Yerel turizm


14. Aşağıdakilerden hangisi yeni hareketlilik
paradigmasının önemli özelliklerinden biri değildir?


A) Turizm deneyiminde başkalarının da orada
bulunmasının önemli bir rol oynaması
B) Modern zamanlarda insanların daha çok
hareketlilik halinde olması
C) Hareketlilik/hareketin deneyimin önemli bir
parçası olması
D) Yerlerin somut ve hayal edilen şeylerin bir
bütünü olması
E) Turizm deneyiminde beden ve duyuların
büyük öneme sahip olması


15 - 17. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Sürdürülebilir büyümenin üç temel prensibi
vardır. Bunlar şöyle tanımlanabilir. ...15...
gelecek kuşakların ihtiyaç ve beklentilerini ifade
etmektedir. ...16... farklı nesillerin doğal ve
ekonomik kaynakları kullanma konusunda
benzer şansa sahip olmalarıdır. ...17...
kalkınmanın yerel ölçekte, belli bir destinasyona
yönelik değil küresel ölçekte ele alınması
gerektiğidir.


A) Kuşak çatışması
B) Eşitlik
C) Kalkınma
D) Bütünsellik
E) Gelecek öngörüsü


16.


A)Kalkınma
B)Bütünsellik
C)Eşitlik
D)Gelecek öngörüsü
E)Evresel duyarlılık


17.


A)Bütünsellik
B)Destinasyon güvenliği
C)Eşitlik
D)Gelecek öngörüsü
E)Ekonomi


18.
|. Çevre
II. Şehirsel yapılar
III. Sosyo kültürel yapı
IV. Hukuki düzen
V. Ekonomi


Yukarıdakilerden hangileri sürdürülebilirliğin
boyutlarındandır?


A) I, II ve III
B) 1, III ve V
C) 11, III ve IV
D) 11, III, IV ve V
E) 1, II, III, IV ve V


19. Aşağıdakilerden hangisi kişinin seyahat
kararlarını etkileyen unsurlardan biri değildir?


A) Hizmet kalitesi
B) Turizm hizmetlerinin maliyeti
C) Mevsimsellik
D) Marka sadakati
E) Kültürel uzaklık


20.
|. Doğal mekânların korunması
II. Tarihi ve arkeolojik sit alanlarının ve mimari
dokunun korunması
III. Çevre kalitesinin geliştirilmesi
IV. Altyapının geliştirilmesi
V. Çevresel duyarlılığı artırması


Yukarıdakilerden hangileri turizmin mekânlar
üzerindeki olumlu etkilerindendir?


A) 1, II ve III
B) 1, III ve V
C) II, III ve IV
D) I1, III, IV ve V
E) 1,II, III, IV ve V


CEVAP ANAHTARI
1)A
2)B
3)C
4)A
5)E
6)A
7)D
8)B
9)D
10)C
11)E
12)C
13)D
14)B
15)E
16)C
17)A
18)B
19)D
20)E
 
Üst