AÖF Aşçılık Genel Muhasebe - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. Finansal raporlar temel olarak
aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenir?A) Vergi Usul Kanununa
B) Türk Ticaret Kanununa
C) Sermaye Piyasası Kanununa
D) Muhasebe Standartlarına
E) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine


2. 50.000 TL maliyetli bir taşıtın, 5 yıl üzerinden,
azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanan
ilk yıl amortisman tutarı kaç TL'dir?


A) 20.000
B) 16.000
C) 14.000
D) 12.000
E) 10.000


3. Aralıklı envanter yönteminde, satış iade işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


doğrudur?


A) Alıcılar hesabına alacak, satış iadeleri
hesabına borç kaydı yapılır.
B) Ticari mallar hesabına borç, satış iadeleri
hesabına alacak kaydı yapılır.
C) Satıcılar hesabına alacak, satış iadeleri
hesabına borç kaydı yapılır.
D) Ticari mallar hesabına alacak, satış iadeleri
hesabına borç kaydı yapılır.
E) Yurtiçi satışlar hesabına borç, satış iadeleri
hesabına alacak kaydı yapılır.


4. Aşağıdaki işlemlerden hangisi hem
varlıklarda hem de borçlarda azalışa neden
olur?


A) Peşin makine satılması
B) Peşin olarak makine alımı
C) Amortisman ayrılması
D) Borcun kasadan ödenmesi
E) Alacağın tahsil edilmesi


5.


I. Varlıklardaki:artışlar borç tarafta gösterilir.


II. Gelirlerdeki artışlar borç tarafta gösterilir.


III. Sermayedeki artışlar alacak tarafta gösterilir.
IV. Varlıklardaki artışlar alacak tarafta gösterilir.


Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A) l
B) |velll
C) 1 ve IV
D) I ve III
E) Il ve IV


6. 20 Eylül'de, 60.000 TL maliyetle aktifleştirilen
bir taşıt için kıst amortisman
uygulanmaktadır. Amortisman süresi 5 yıl
olduğuna ve normal amortisman yöntemi
uygulandığına göre 5. yıl amortisman tutarı
kaç TL'dir?


A) 12.000
B) 15.000
C) 20.000
D) 24.000
E) 26.000


7. Kasada bulunan ve maliyeti 3.000 TL olan
yabancı paraların, 2.800 TL'ye satılması
durumunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?


A) Kasa hesabının hem borç hem alacağına
3.000 TL'lik kayıt yapılır.


B) Kasa hesabinın hem borç hem alacağına
2.800 TL'lik kayıt yapılır.


C) Kambiyo Kârları hesabının alacağına 200
TL'lik kayıt yapılır.
D) Kasa hesabının borcuna 3.000 TL'lik kayıt


yapılır.


E) Kambiyo Zararları hesabının borcuna 200
TL'lik kayıt yapılır.


8. Muhasebenin işlevlerinden olan kaydetme
işlevi aşağıdakilerden hangisinde
gerçekleştirilir?


A) Büyük defter
B) Muhasebe fişleri
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri
E) Bilanço


9. Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?A) İşletmenin ödeyeceği vergiyi saptamak


B) İlgili taraflara doğru, güvenilir ve yararlı bilgi
sağlamak
C) İşletmenin girdi ve çıktılarını kaydetmek
D) İşletmenin kârını hesaplamak
E) Finansal tabloları düzenlemek


10.


1. Basit Madde - K. Birden çok hesap borçlanırken
birden çok hesabın alacaklandığı evmiye maddesi


2. Bilesik MAdde L- Birden çok hesap borçlanırken bir
niaddeş hesabın _ alacaklandığı - yevmiye
maddesi


3. Karışık Madde - M. Bir hesap borçlanırken bir
rağğâîk hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi


Yukarıdaki _yevmiye maddesi türleri ile
tanımların doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) 1-M, 2-K, 3-L
B) 1-4, 2-K, 3-M
C) 1-M, 2-L, 3-K
D) 1-K, 2-M, 3-L
E) 1-L, 2-M,3-K

11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin varlık ve kaynak yapısında değişim yaratmayan
işlemlerin izlendiği hesap grubudur?


A) Nazım hesaplar
B) Gelir tablosu hesapları
C) Yardımcı hesaplar
D) Düzenleyici hesaplar
E) Bilanço hesapları


12. Aşağıdaki işlemlerin hangisi dönen varlıklar toplamını değiştirmez?
A)Ticari malların kârlı olarak peşin satılması
B)Elde bulunan yabancı paraların kârlı olarak
Türk Lirasına çevrilmesi
C)Dönen varlıklarda bulunan hisse senetlerinin
peşin olarak zararına satılması
D)Peşin olarak ticari mal satın alınması
E)Senet keşide edilerek taşıt satın alınması


13. Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar
hesap grubunda yer alır?


A) Taşıtlar
B) Demirbaşlar
C) Binalar
D) Mali Duran Varlıklar
E) Gelecek Aylara Ait Giderler


14. Maliyeti 85.000 TL, birikmiş amortismanı 51.000
TL olan taşıt, KDV hariç 32.000 TL'ye satılmıştır.


Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı
kaç TL'dir?


A) 34.000 zarar
B) 19.000 zarar
C) 2.000 zarar
D) 2.000 kâr
E) 19.000 kâr


15. Maliyeti 20.000 TL, birikmiş amortismanı 12.000
TL olanıdemirbaşlar peşin olarak yenilenmek
amacıyla 10.000 TL'ye, %18 KDV ayrıca ilave
edilerek satılmıştır.


Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)Kasa hesabına 11.800 borç kaydedilir.
B)Demirbaşlar _ hesabına _ 8.000 _ alacak
kaydedilir.
C)Hesaplanan KDV hesabına 1.800 alacak
kaydedilir.
D)Özel Fonlar hesabına - 2.000 alacak
kaydedilir.
E)Birikmiş - Amortismanlar hesabına 12.000
borç kaydedilir.


16.
1.Kaydetme K. Finansal olaylara ilişkin
verilerin derlenerek günlük
deftere yazılması
2. Sınıflama L. Defterlerdeki bilgilerin bilgi
| kullanıcılarının yararlanacağı
ekilde kısaltılması
3. Özetleme M. Çok sayıdaki verinin benzer
işlem gruplarına göre düzenlenmesi


Yukarıda verilen işletme fonksiyonları ve


gerçekleştirilen işlemlerin doğru
eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?


A) 1-K, 2-M, 3-L


B) 1-M, 2-K, 3-L


C) 1-L, 2-M, 3-K
D) 1-M, 2-L, 3- K
E) 1-K, 2- L, 3-M


17. Dönen varlıklar içinde yer alan ve maliyeti
5.000 TL olan hisse senetlerinin, 4.000 TL'ye
satılması ve paranın banka hesabına
yatırılması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına
1.000 TL'lik borç kaydı yapılır.
B) Hisse senetleri hesabına 5.000 TL'lik alacak
kaydı yapılır.
C) Banka hesabına 4.000 TL'lik borç kaydı yapılır.


D) Bu işlem sonucu hisse senetleri hesap
bakiyesi 5.000 TL azalır.


E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 5.000
TL'lik alacak kaydı yapılır.


18. Finansal nitelikli olayların nasıl, ne zaman
kaydedileceğini, nasıl ölçüleceğini açıklayan,
muhasebe ilkelerinin dayanağını oluşturan
gözleme dayalı temel düşünceler ve çıkış
noktaları aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?


A) Türk Ticaret Kanunu'nu
B) Muhasebe standartlarını
C) Muhasebe ilkelerini
D) Muhasebe kavramlarını
E) Vergi Usul Kanunu'nu


19. İşletmenin belirli bir tarihte varlık ve
kaynaklarının durumunu saptamak için


yaptığı sayım ve değerleme işlemine ne ad
verilir?


A) Bilanço düzenleme
B) Envanter çıkartma
C) Yevmiye: defteri tutma
D) Mizan çıkartma
E) Büyük deftere kaydetme


20.


|. Kaydetme
II. Sınıflama
III. Özetleme
IV. Analiz ve yorum
V. Raporlama


Muhasebenin defter tutma ile ilgili işlevleri
yukarıdakilerden hangileridir?


A) Yalnız |
B) |vell
C) 1, II ve III
D) 1, II ve IV
E) III, IV ve V

CEVAP ANAHTARI
1)E
2)A
3)A
4)D
5)B
6)C
7)E
8)D
9)B
10)C
11)A
12)D
13)E
14)C
15)B
16)A
17)E
18)D
19)B
20)C
 
Üst