AÖF Aşçılık Genel İşletme - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. İşletmenin siyasal, yasal, ekonomik,
sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre
faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve
dolayısı ile tüm çevresini bir anlamda
kapsayabilen genel çevre bileşenine ne ad
verilir?


A) Küresel çevre
B) Ulusal çevre
C) Uluslararası çevre
D) Sosyal çevre
E) Siyasal çevre


2. Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biri değildir?


A) Girişimcilik
B) Üretim
C) Doğal kaynaklar
D) Sermaye
E) Emek


3. Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal
veya hizmet yerine başka bir işletmenin
sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih
etmesi durumunda katlanması gereken
maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Toplam maliyet
B) Üretim maliyeti
C) Ürün maliyeti
D) Değişim maliyeti
E) lade maliyeti


4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
amaçlarından biri değildir?


A)Kâr
B)Ekonomik sürdürülebilirlik
C)Yasal sürdürülebilirlik
D)Sosyal sürdürülebilirlik
E)Çevresel sürdürülebilirlik


5. Bireylere gelişme çağlarında aileleri
tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin
ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor,
hatta mümkün olmayan değerlere ne ad
verilir?


A) Teknolojik değerler
B) Temel değerler
C) İkincil değerler
D) Finansal değerler
E) Doğal değerler


6. Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü
ile elde edilen değere ne ad verilir?


A) Sermayenin verimliliği
B) Enerji verimliliği
C) Emek verimliliği
D) İşgücü verimliliği
E) Hammadde verimliliği


7. İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının
en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden
hangisidir?


A)İşletmenin ekonomik varlığını geliştirerek ve
büyüterek sürdürmesini sağlamaya yönelik
çalışmalar yapmaktır.
B)Üretim faktörlerini girdi olarak. kullanarak
mümkün olan en fazla çıktıyı, yani ürün ve
hizmeti üretmeye yönelik çalışmalar
yapmaktır.
C)İşletmenin içinde ve dışında var olan,
işletmeyle ilgili sosyal unsurların
ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine
yönelik çalışmalar yapmaktır.
D)Sermaye ve girişimci üretim faktörlerinin
yetersiz olduğu koşullarda halkın
ihtiyaçlarının giderilmesi için üretim
yapmaya girişmektir.
E)Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla
yaratıcı, yenilikçi ve inovatif ürünler
üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.


8. İşletmelerin gelecekte kendini görmek
istediği konum ya da işletmeler için
faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı
olarak da nitelendirilebilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Temel yetenekler
B) Örgüt kültürü
C) Fonksiyon
D) Çevresel belirsizlik
E) Vizyon


9. Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki
tüketim: kalıplarının, yaş ortalaması daha
düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar
göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin
konusudur?


A) Sosyokültürel çevre
B) Ekonomik çevre
C) Siyasal yasal çevre
D) Doğal çevre
E) Teknoloji çevresi


10. Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Yönetimleri merkezci, bağımsız ve yalın olan
işletmelerdir.
B)Sahiplikleri devlet işletmeleri, belediyeler ya
da özel idarelere ait olan işletmelerdir.
C)Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen
insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim
yapan işletmelerdir.
D)Gözle görülebilen, somut ve maddi ürünleri
üreterek insan ihtiyaçlarını karşılayan
işletmelerdir.
E)Faaliyetlerini kurulduğu ülke dışında başka
ülkelerde de yürüten işletmelerdir.


11. Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı
etkileyen faktörlerden biri değildir?


A) Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
B) Bireysel özellikler
C) Yapısal değişkenler
D) Yönetsel kararlar
E) Örgüt kültürü


12. Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret
verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı
yaklaşımlarından hangisine bir örnektir?


A) Sözleşme adaleti
B) Dağıtım adaleti
C) Etkileşimsel adalet
D) Prosedürel adalet
E) İşlemsel adalet


13. Belirli _ bir işletme, meslek grubu veya
endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan
ya da üyelerden beklenen ve istenen davranış
türlerini açıklayan bildirgeye ne ad verilir?


A) Yönetsel kararlar
B) Takım ruhu
C) Disiplin kuralları
D) Değerler
E) Etik kodlar


14. Bireyselcilik olarak da anılan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Haklar Yaklaşımı
B) Bütünleşik Sosyal Sözleşme Kuramı
C) Faydacılık Yaklaşımı
D) Adalet Kuramı Yaklaşımı
E) İnovasyon


15. İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde
değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden
daha iyi duruma gelmelerine, hem de
pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik
yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Çapraz birleşme
B) Pazara nüfuz etme
C) Pazar farklılaştırması
D) Ürün farklılaştırma
E) Dikey birleşme


16. Karar vericiden beklenen, her karar
seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini
göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek
tatmini için uygun olanı seçmesini savunan
etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dağıtım Adaleti Yaklaşımı
B) Haklar Yaklaşımı
C) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
D) Etkileşimsel Adalet Yaklaşımı
E) Faydacılık Yaklaşımı


17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
küçülmeye karar verme nedenlerinden biri değildir?
A)İşletmedeki maliyetleri düşürmek
B)Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede
cevap verebilmek
C)İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan
iletişimle ilgili sorunları azaltabilmek
D)İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak
E)Tedarikçi odaklı bir işletme olabilmek


18. Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek
fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme
türlerinden hangisine bir örnektir?


A) Dikey birleşmeye
B) Yatay büyümeye
C) Çapraz birleşmeye
D) Dikey büyümeye
E) Yatay birleşmeye


19. İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç
oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını


yitirerek sermaye ve yönetimlerini
birleştirmelerine ne ad verilir?


A) Kartel
B) Tröst
C) Konsemn
D) Franchising
E) Centilmenlik antlaşması


20. Proje kavramının tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)İki veya daha fazla işletmenin tek işletme
haline gelmesi durumudur.
B)Belirli bir işin hangi adımlar ve aşamaları
izleyerek yapılabileceğini tanımlayan
standart bir faaliyet rehberidir.
C)İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek
amacıyla yapılan her türlü harcamadır.
D)Önceden belirlenmiş bir süre içinde ve
yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi
bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan
türüdür.
E)Kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın
maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri,
kurulacağı yer ile ilgili araştırmalardır.

CEVAP ANAHTARI
1)A
2)B
3)D
4)C
5)B
6)A
7)C
8)E
9)A
10)C
11)D
12)B
13)E
14)A
15)D
16)E
17)E
18)C
19)B
20)D
 
Üst