AÖF Adalet Adalet Meslek Etiği 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. Ahlaken değerli görülen bir durumun
gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması
gereken _ yetenek, beceri, kapasite - ve
yeterliliklere ne ad verilir?


A) Teorik akıl
B) Kıvanç
C) Ahlak
D) Başarı
E) Erdem


2. İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki
gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan
görüş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belirlenimcilik
B) Özgürlükçülük
C) Belirlenimsizcilik
D) Kölelik
E)Faydacılık


3. Bir kapıyı kolunu çevirerek mi yoksa kapıyı
tekmeleyerek mi açmamız gerektiğine karar
verirken aklımızın hangi yönünü kullanırız?


A) İzin verici
B) Pratik
C) Yasaklayıcı
D) Ahlaki
E) Teorik


4. J. S. Mille ait "Karnı doymuş bir domuz
olmaktansa, aç bir insan olmak; doyurulmuş
biraptal olmaktansa doyumsuz bir Sokrates
olmak daha iyidir" ifadesi, aşağıdakilerden
hangisinin gerekçesi olarak dile getirilmiş olabilir?


A) Bir eylemin. ahlakiliği - değerlendirilirken
sadece bedensel hazlar dikkate
alınmamalıdır.


B) Etiğin temeli herkes için geçerli bir yasa
olmalıdır.


C) Mutluluğa ulaşma çabası, her insan
eyleminin vazgeçilmez bir uğrağıdır:


D) İnsanın" en - büyük - gayesi - mutluluğa
ulaşmaktır.


E) Bazı ahlaki yargılar her zaman ve herkes


için geçerlidir.


5. "Kıskançlık utanılacak bir şeydir." cümlesi
aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A)Genel ahlaki yükümlülük yargısı
B)Genel ahlaki değer yargısı
c)Genel ahlaki olmayan değer yargısı
D)Tekil ahlaki değer yargısı
E)Tekil ahlaki olmayan değer yargısı
6. Bir ahlak sisteminin, sistemi . kuran
önermelerin _ birbirleriyle tutarlı olmaları
durumunda gerekçelendirilebileceğini
söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Temelcilik
B) Tutarlılıkçılık
C) Görelilikçilik
D) Evrenselcilik
E) Sonuççuluk


7. Ağır bir hastalık geçiren ve büyük acılar
çeken . kişinin isteği üzerine _ doktor
müdahalesiyle veya tedaviyi sonlandırmak
suretiyle ölmesinin sağlanmasına ne ad


verilir?


A) Ötanazi
B) Yaşama hakkı
C) İntihar
D) Kürtaj
E) Yapay ölüm


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin
olguyla gerekçelendirilmesine örnektir?


A)Yaşlıydı ve ayakta duracak hali yoktu.
B)Yardım etmeseydim ölecekti.
c)İçimdeki sesi dinledim.
D)Vicdanım başka türlü davranmama izin
vermedi.
E)Çocukları çok seviyorum.
9. Freud'un bilinçle ilgili terminolojisi
içerisinde vicdan aşağıdakilerden hangisine
karşılık gelir?


A) Bilinçdışı
B) Bilinç
C) ld
D) Ego
E) Süperego


10. "Her zaman doğruyu söylemelisin. Bazı
durumlarda yalan söylediğin takdirde kazançlı
çıkacağını düşünüyor olabilirsin. Ama daima
doğruyu söylediğin takdirde uzun vadede daha
yüksek fayda elde edersin. Üstelik toplumdaki
herkesin - her _ zaman - doğru - söylediğini
düşünürsek, "belki bazı tek tek durumlarda
kazançlı olunmayabilir ama uzun vadede bu,
toplumun faydasına olacaktır."


Bu ifadelerin sahibinin hangi normatif etik
düşüncesine sahip olduğu söylenebilir?


A) Ödev etiği
B) Erdem etiği
C) Kural faydacılığı
D) Eylem faydacılığı
E) Bencilik


11. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu
yönetimindeki ahlaka aykırı davranışların
nedenlerinden biridir?


A)Siyasilerin - bürokratik - yapıya - müdahale
etmiyor olması
B)Kamuda yerleşmiş bir etik kültürünün varliği
c)Kamu - görevlilerinin kamu - hizmetine
adanmışlığının yeterli olması
D)İdari usul eksikliği
E)
Kamu yönetiminde saydamlığın sağlanmış
olması


12. Aşağıdaki - kavramlardan _ hangisi . insan
haklarına saygı gösteren bir hukuk düzeninin
devletin lütfu olmadığına vurgu yapar?


A) Vazgeçilmezlik
B) Mutlaklık
C) Doğuştanlık
D) İstisna kabul etmeme
E) Ahlaklılık


13, Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak
için hayata geçirdiği politikaları ve bu
politikaların yarattığı sonuçları izlemek için
gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir,
tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne
ad verilir?


A) Kamu ahlakı
B) Kurumsallık
C) Erdemlilik
D) Meslek etiği
E) Saydamlık


14. Aşağıdakilerden _ hangisi kamu . etiğinin
talepleri arasında yer almaz?


A)Etik kodlara uygun davranma
B)Ahlaki kuralları benimseyerek uygulama
c)Gri alanlarda takdirini etik düşünme ile
belirleme
D)Yerine göre hukuku görmezden gelme
E)Mevzuata uygun davranma


15. Duruşmaların kamuya ve medyaya açık
şekilde yapılması - anlamına gelen - ifade
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Silahların eşitliği
B) Susma hakkı
C) Aleniyet ilkesi
D) Avukat ile.temsil hakkı
E) Çelişmeli yargı


16. Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı
kapsamının dışındadır?


A)Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın
alırken, satarken veya kiralarken piyasa
fiyatına göre makul olmayan bedeller
üzerinden yapılan işlemler
B)Hizmetten yararlananların vereceği her türlü
eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler
C)Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi
içinde olanlardan alınan borç ve krediler
D)Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya
buna benzer nitelikte olanlar
E)Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar
ilişkisi -= içinde _ bulunanlardan _ alınan
karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs,
seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye
çekleri


17. Etik ilke ihlali başvuruları, etik ilkelere aykırı
olduğu -iddia edilen davranışın meydana
geldiği tarihten itibaren ne kadar süre
içerisinde yapılmalıdır?


A) 1 ay
B) 2 ay
C) 90 gün
D) 1yıl
E) 2yıl


18. Bir kamu görevlisi hakkında etik ilke ihlali
incelemesi yapılmış - ve _ görevlinin . ihlalde
bulunmadığına karar verilmiştir. Ancak - aynı
eylemle ilgili olarak kamu görevlisi hakkında bir
de _ disiplin - soruşturması - açılmıştır. Kamu
görevlisi, etik ilke ihlali yapmadığının karara
bağlandığını, - aynı - eylemle - ilgili _ disiplin
soruşturması açılamayacağını iddia etmektedir.


Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


A) Etik ilkle ihlali incelemesine konu olmuş
eylemle ilgili disiplin soruşturması açılması
özel izne tabidir.


B) Etik ilke ihlaliyle ilgili. inceleme yapılmış
olması, aynı eylem hakkında - disiplin
soruşturması - yapılmasını - engellemez.
Disiplin soruşturması açılabilir.


C) Disiplin soruşturmasının etik ilke ihlali
incelemesi bitmeden açılması gerekir. Karar
verildikten _ sonra - disiplin - soruşturması
açılamaz.


D) Etik ilke ihlali incelemesinde ihlal kararı
verilmiş = olsaydı, disiplin - soruşturması
açılabilirdi. Ancak bu durumda disiplin
soruşturması açılamaz.


E) Disiplin soruşturması sonucunda etik ilke
ihlali incelemesinde ulaşılan sonuca uygun
bir karar verilmesi gerekir.


19. İmza yetkisine sahip bir kamu görevlisinin,
işlemlerini - yapacağı vatandaşlara kendi
yazdığı mevzuat kitabını satması aşağıdaki
etik _ davranış - ihlallerinden _ hangisinin
kapsamına girer?


A) Aracılık yapma
B) Ayırımcılık yapma
C) Görev, unvan ve yetki'kullanarak ticaret
yapma
D) Yapılan iş için ücret alma
E) Kendisine veya yakınlarına çıkar sağlama


20. Kamu _görevlisinin _ mevzuatta .. açıkça
düzenlenmemiş bir durumla . karşılaşması
halinde kullandığı yetkiye ne ad verilir?


A) Karar verme yetkisi
B) İcra yetkisi
C) İmza yetkisi
D) Takdir yetkisi
E) Dava açma yetkisi


CEVAP ANAHTARI
1)E
2)A
3)B
4)A
5)B
6)B
7)A
8)A
9)E
10)C
11)D
12)C
13)E
14)D
15)C
16)D
17)E
18)B
19)C
20)D
 
Üst